....................................................................................

Juhani Pallasmaa Oczy skóry

....................................................................................

Klient: Instytut Architektury
Realizacja: 12.2012

....................................................................................

http://instytutarchitektury.org/projekty/oczy-skory/

....................................................................................